czwartek, 25 kwietnia 2013

Sole z alter ego: Chlorek kobaltu(II)

Na początku drugiego semestru roku akademickiego 2009/2010 nadeszła moja upragniona chwila – pierwsze zajęcia ze studentami! Zajęcia te były ćwiczeniami laboratoryjnymi z chemii nieorganicznej dla studentów ze specjalności chemia biologiczna. Kwestia niekonwencjonalnego ich prowadzenia przez mgra Davidoffskiego, specyficznych pytań i budowanej problematyki będzie jeszcze przedmiotem rozważań tu na blogu, dlatego te sprawy zostawiam na później ;) Ważną rzeczą jest obecnie fakt, iż jedno z ćwiczeń, które dane mi było prowadzić dotyczyło związków kobaltu. Przygotowując się kompleksowo na zajęcia odkryłem wiele interesujących wiadomości na temat samych tylko soli kobaltu (że nie wspomnę już o innych związkach, o które „męczyłem” z uśmiechem na ustach moich podopiecznych;). Do meritum zatem;)

Wybrałem chlorek kobaltu(II), gdyż związek ten oferuje chyba największą ilość wrażeń;) Bezwodny CoCl2 otrzymuje się w bezpośredniej reakcji metalicznego kobaltu z chlorem. Jest to ciało stałe barwy niebieskiej, przyjmujące strukturę CdCl2. CoCl2 bardzo łatwo chłonie wilgoć z powietrza, tworząc hydraty o barwie różowej. Krystaliczny CoCl2·6H2O zawiera jednostki trans-[CoCl2(H2O)4], które połączone są z pozostałymi cząsteczkami wody poprzez sieć wiązań wodorowych. 
Z kolei CoCl2·4H2O składa się z połączonych wiązaniami wodorowymi cząsteczek cis-[CoCl2(H2O)4].
Ostatni w kolejce hydrat CoCl2·2H2O ma jeszcze inną budowę – składa się z połączonych ze sobą ścianami oktaedrów:
Prawdziwa „zabawa” z chlorkiem kobaltu(II) rozkręca się na dobre w roztworze wodnym. Najważniejsze indywidua to [Co(H2O)6]2+, [CoCl(H2O)5]+ oraz [CoCl4]2-, a towarzyszą im w mniejszych ilościach [CoCl2(H2O)4] oraz [CoCl3(H2O)2]-.
[CoCl4]2- jest anionem kompleksowym barwy niebieskiej. Powstaje wtedy, gdy do roztworu zawierającego akwajon kobaltu(II) dodaje się stężonego kwasu solnego. Co ciekawe można także przejściowo uzyskać ten jon, poprzez podgrzanie roztworu CoCl2, obserwuje się wtedy bardzo ładną zmianę barwy z różowej na niebieską;) W kwestii CoCl2 warto także zaznaczyć, że sól ta tworzy addukty o budowie tetraedrycznej, typu CoCl2·2L, z neutralnymi donorami. Co ciekawe, w obecności owych donorów addukty te ulegają redukcji, tworząc pochodne o ogólnym wzorze CoCl·L3, np. CoCl(PR3)3. Związki te mogą być dalej modyfikowane, pozwalając na uzyskanie całe gamy innych połączeń kobaltu – zarówno nieorganicznych jak i metaloorganicznych. W reakcji z amoniakiem [Co(H2O)6]2+ daje aminakompleks [Co(NH3)6]2+, który dość łatwo utlenia się do [Co(NH3)6]3+.

piątek, 29 marca 2013

Grignard Gigant

Związki Grignarda (o ogólnym wzorze RMgX) zna chyba praktycznie każdy student i co niektórzy licealiści ;) Te reagenty magnezoorganiczne stanowią jeden z najistotniejszych fundamentów w syntezie organicznej i metaloorganicznej, a ich odkrywcy przyniosły zasłużoną nagrodę Nobla w 1912 roku. Dokładniej o związkach Grignarda napiszę jeszcze w swoim czasie, natomiast dziś chciałbym zadać Wam pytanie: czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jaki wygląda najbardziej złożony "Grignard" ever? Otóż ja zadałem sobie właśnie takie pytanie, a odpowiedź znalazłem całkiem przypadkowo... ;) Rok 1998 zapisał się w annałach chemii organicznej m. in. syntezą totalną wankomycyny (bardzo ważnego i silnego antybiotyku glikopeptydowego), dokonaną w grupie badawczej Kyriacosa Costa Nicolaou - chemika pochodzącego z Cypru, będącego Światowym autorytetem w aspekcie syntezy organicznej (zdjęcie po lewej). W trakcie syntezy napotkano na pewien problem. Należało mianowicie przekształcić niżej podany związek, zawierający grupę aminową przy pierścieniu aromatycznym (zaznaczona na czerwono) w jego odpowiednik fenolowy:

Uprośćmy jednak na początek cały ten układ, aby nie zginąć w tym podstawnikowym bałaganie ;)Od razu lepiej prawda?;) Pochodną anilinową poddano wpierw diazowaniu, a następnie reakcji z tlenkiem miedzi(I) oraz azotanem  miedzi(II). Niestety, jako produkt dominujący uzyskano układ z pierścieniem aromatycznym, przy którym nastąpiła redukcja grupy NH2 do H, a ilości powstającego fenolu były niewielkie.

Z tego względu, postanowiono zmienić podejście ;) Sól diazoniową przekształcono w jodopochodną, z której to właśnie uzyskano związek Grignarda, w reakcji z chlorkiem metylomagnezowym oraz chlorkiem izopropylomagnezowym w niskiej temperaturze. Otrzymano w ten sposób najbardziej złożony reagent Grignarda, tadam! :)Ale to jeszcze nie koniec! Tak uzyskany związek magnezoorganiczny poddano reakcji z trimetoksyboranem (z aż 100-krotnym nadmiarem!), co pozwoliło na otrzymanie pochodnej boroorganicznej, którą utleniono następnie do fenolu :)


Rzecz jasna, nie jest to najdogodniejsza droga syntezy fenoli, aczkolwiek zauważyć musimy, iż daje ona dostatecznie dobry rezultat, a klasyczna metoda z uwzględnieniem soli diazoniowej w tym przypadku zawodzi ;)

Literatura:
Angewandte Chemie International Edition 1998, 37, 2717 - 2718

poniedziałek, 25 marca 2013

Teoria HSAB - podstawy

Teoria HSAB
Hard and Soft Acids and Bases Theory – Teoria kwasów i zasad miękkich i twardych

Ralph G. Pearson (1963)

Ujęcie reakcji chemicznych oraz ich mechanizmów, a także stabilności związków chemicznych, w kontekście reakcji kwasowo-zasadowych.
 • Twarde kwasy wiążą przede wszystkim twarde zasady.
 • Miękkie kwasy wiążą przede wszystkim miękkie zasady.
 • Kombinacje twardy-miękki również możliwe, ale mniej preferowane.
Twarde kwasy: 
 • mały promień atomowy/jonowy
 • wysoki ładunek dodatni (bądź dodatnia polaryzacja)
 • wysoki stopień utlenienia
 • niewielka polaryzowalność
 • LUMO o wysokiej energii
Twarde zasady: 
 • wysoka elektroujemność
 • mały promień atomowy/jonowy
 • niewielka polaryzowalność
 • HOMO o niskiej energii
Miękkie kwasy: duży promień atomowy/jonowy
 • mały ładunek
 • niski stopień utlenienia (włącznie z zerowym)
 • duża polaryzowalność
 • LUMO o niższej energii niż twarde kwasy
Miękkie zasady: 
 • duży promień atomowy/jonowy
 • niewielka elektroujemność
 • duża polaryzowalność
 • HOMO o niższej energii niż twarde zasady

Reakcje w ujęciu HSAB


Przykłady

Rozpuszczalność halogenków srebra:
AgF; Kso = 205
AgCl; Kso = 1.8∙10-10
AgBr; Kso = 5.2∙10-13
AgI; Kso = 8.3∙10-17
Ag+ - miękki kwas, I- - miękka zasada; oddziaływanie miękki – miękki bardzo korzystne, charakter wiązania bardziej kowalencyjny; ogólnie też z tym rodzajem odziaływań wiąże się niska rozpuszczalność związków oraz obecność zabarwienia. Brak barwy oraz wysoka rozpuszczalność – zwykle oddziaływania twardy – twardy, ale są wyjątki od tej reguły (np. halogenki litu)

Związki złota:
Au2O oraz AuF nie istnieją.
Au+ - miękki kwas, O2-, F- - twarde zasady; oddziaływania miękkitwardy niekorzystne
AuF3 oraz Au2O3 – związki znane i stabilne
Au3+ - twardy kwas, O2-, F- - twarde zasady; oddziaływania twardy – twardy korzystne

Addukty związków złota(I) z fosfinami i tiolami
Au+ - miękki kwas, S, P- miękkie zasady; oddziaływania miękki – miękki korzystne.
Tworzenie się karbonylków metali (metal na zerowym stopniu utlenienia – miękki, COmiękki, oddziaływania miękki – miękki korzystne.

Katalizatory metaliczne ulegają łatwo zatruciu związkami siarki oraz fosforu (oddziaływania miękki – miękki)

wtorek, 26 lutego 2013

Bakteryjni jubilerzy


A gdyby tak bakterie potrafiły wytwarzać czyste, 24-karatowe złoto? J Okazuje się, iż nie jest to mrzonka. W 2009 roku australijscy badacze z Uniwersytetu w Adelajdzie wykazali, że bakterie z gatunku Cupriavidus metallidurans katalizują proces biomineralizacji złota, na drodze przekształcania związków tego pierwiastka w czysty metal! Ci sami naukowcy już wcześniej odkryli obecność tych bakterii w biofilmach na powierzchni złota, jednak nie potrafili określić dlaczego one się tam znajdują. Eksperymenty wykazały, iż bakterie te są w stanie zakumulować różnorodne pochodne Au z roztworów a następnie zredukować je do wolnego metalu w postaci nanocząstek o bardzo dużej czystości. Ciekawe eksperymenty ze wzrostem nanocząstek złota przeprowadzili naukowcy z Michigan State University. W odpowiednio przygotowanym bioreaktorze „karmili” mikroby olbrzymimi dawkami chlorku złota doprowadzając do powstania pięknych, drobnych granulek złota. Warto podkreślić, iż doświadczenia te zostały ukazane szerszej publiczności w trakcie ekspozycji zatytułowanej “The Great Work of the Metal Lover”. Zdjęcia z prezentacji możecie zobaczyć poniżej ;)
Inną, ale nieco rzadziej spotykaną bakterią rezydującą w biofilmach na złocie jest Delftia acidovorans. Mikrob ten chroni się przed szkodliwym działaniem związków złota wytwarzając i uwalniając specyficzny peptyd nazywany delftibaktyną (ang. delftibactin), który kompleksuje rozmaite rozpuszczalne formy złota i pomaga przetworzyć je w nietoksyczne, metaliczne złoto. Jak możecie zauważyć na poniższym schemacie, budowa tego związku nie należy do najprostszych;)


Jest to pierwszy przykład, ukazujący jak wydzielany metabolit wtórny może odpowiadać za ochronę przed toksycznym złotem oraz promować biomineralizację. Jakie mogą płynąć pożytki z takich obserwacji? Planowane są badania mające na celu pozyskanie peptydów, które mogłoby generować złote nanocząstki o pożądanych wymiarach, m. in. do zastosowań biomedycznych, takich jak terapia antynowotworowa. Duży potencjał mogą mieć owe bakterie, jako naturalni „górnicy” (a właściwie „zbieracze”) złota, np. z wód kopalnianych. Osobną kwestią jest również selektywność wobec innych jonów metali. Dotychczasowe prace wykazały, iż delftibaktyna jest w stanie wiązać również żelazo oraz gal. 
Źródła
 1. Biomineralization of Gold: Biofilms on BacterioformGold
 2. Bacterium Transforms Toxic Gold Compounds To TheirMetallic Form
 3. Superman-Strength Bacteria Produce 24-Karat Gold
 4. Gold-loving bacteria show superman strength
 5. Gold biomineralization by a metallophore from agold-associated microbe
 6. Protection From Poisonous Gold
Zdjęcia
-> odnośnik nr 4.